ความสำเร็จของเรา

Painted Hands Pic

กลุ่มงานด้านการเยียวยาและดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

• ค่ายเยียวยาเด็กและเยาวชน สตรี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรง 18 ครั้ง
• การให้ทุนการศึกษาโดยมอบ 162 ทุน ทุกเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี
• การมอบสิ่งของเพื่อยังชีพสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความจำเป็น
• บริการบ้านพักชั่วคราวกึ่งถาวรสำหรับเด็กและเยาวชน สตรีที่ได้รับผลกระทบ
• โครงการอาหารเยี่ยมบ้านโดยมีการมอบอาหารเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 25 ครอบครัว


Fairy-Tales-371

กลุ่มงานด้านการป้องกันสถานการณ์

• โครงการโรงเรียนยุติความรุนแรง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมนิทานยุติความรุนแรง ค่ายผู้นำสิทธิเด็กยุติความรุนแรง ฯลฯ ซึ่งจัดใน 22 โรงเรียน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เป็นต้น


cropped-4

กลุ่มงานด้านการพัฒนาศักยภาพ

• โครงการชวนสร้าง ชวนอ่าน ชวนคิดสู่สุขภาวะซึ่งดำเนินการใน 15 โรงเรียน ระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี
• โครงการอบรม Operacy กุญแจสู่ความสำเร็จ เพื่อพัฒนาผู้นำคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ซึ่งอบรมแล้วมากกว่า 3,000 คน
• โครงการด้านการสนุบสนันให้เยาวชนคิด ว่างแผนและทำกิจกรรมเพื่อสังคม
• โครงการเวทีระดับความคิดเห็นในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและนำเสนอต่อสังคม
• โครงการด้านอนามัยเจริญพันธ์และ HIV/Adis ได้แก่โครงการเรื่องเพศคุยได้


และ

ผลงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ

รางวัลของสมาคม

1. รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่น จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2552
2. รางวัลกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครเพื่อสังคมดีเด่น จาก เทศบาลนครยะลา ปี 2553
3. เยาวชนรักความรักปลอดภัยดีเด่น จากคณะอนุกรรมการการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2553
4. รางวัล “ประชาบดี” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2555
5. รางวัลตาราอวอร์ด ประเภท องค์กร จากเสถียรธรรมสถาน พ.ศ. 2556
6. รางวัลแด่คนหนุ่ม สาว จากมูลนิธิโกมลตีมทอง พ.ศ. 2556


005

นายกสมาคม

1. รางวัลผู้นำเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2540
2. รางวัลผู้หญิงเก่ง สาขาเยาวชนสตรี จาก สถาบันวิจัยหญิง ชาย เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2540
3. รางวัลเยาวชนดีเด่น จากสมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540
4. เยาวชนแลกเปลี่ยน ไทย สวีเดน พ.ศ. 2540
5. โครงการเยาวชนมิตรภาพไทย – ญี่ปุ่น พ.ศ. 2545
6. ผู้แทนเยาวชนไทย ร่วมร่างสิทธิเด็ก ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548
7. รางวัลพลเมืองคนกล้า จาก TPBS พ.ศ. 2553
8. รางวัล “แทนคุณแผ่นดิน” จากเครือเนชั่น พ.ศ. 2554
9. รางวัล “คนค้นฅน อวอร์ด” 2554 จากรายการ คนค้นคน บริษัท ทีวีบูรพา พ.ศ. 2555


007

ผลงานด้านงานเขียนของนายกสมาคม

1. เขียนคอลัมภ์ เรื่องเล่าจากชายแดนใต้ ในคอลัมภ์ life is lernning หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
2. วิทยากรหลักสูตร Operacy ผู้นำแห่งอนาคต ประจำประเทศไทย


Change this in Theme Options
Change this in Theme Options