โครงการโรงเรียนปลอดภัย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : DRR

Posted in: ข่าวสาร
Tags:

วันนี้กลุ่มลูกเหรียง นำโดยผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนปลอดภัย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : DRR ได้เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตะโละซูแม จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินกิจกรรม "6 ฐานเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ" ในห้วงเดือนกันยายนใกล้นี้ โดยกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมนั้นประกอบไปด้วย กิจกรรมที่สามารถให้เด็กนักเรียนรู้ความหมายของคำว่าภัย ภัยพิบัติ ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง รวมไปถึงการลดความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้น เพียงเพื่อให้เด็กมีความรู้และเกิดทักษะชีวิตในการเอาตัวรอดยามมีภัยเข้ามาใกล้ตัว ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนร่วมปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความนึกคิดที่ดีในการตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันได้ เช่นการใช้หมวกกันน็อคในการป้องกันการเกิดเหตุบนท้องถนน การเขียนแผนที่โรงเรียนปลอดภัย เพื่อให้เด็กได้สะท้อนถึงบริเวณโดยรอบโรงเรียนที่คิดว่าปลอดภัย มีความเสี่ยง และเสียงมาก หวังให้เด็กนักเรียนตระหนักรู้สภาพแวดล้อมโดยรอบในโรงเรียนและสามารถมีพื้นที่ที่ปลอดภัยในช่วงดำเนินชีวิตอยู่ในบริเวณโรงเรียน และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมกระเป๋าหนีภัย เป็นการให้เด็กนักเรียนเลือกสิ่งของที่คิดว่าจำเป็นที่สุดเพื่อใช้หนีภัยที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต กิจกรรมกระเป๋าหนีภัยทำให้เห็นได้ว่าเด็กนักเรียนสามารถแยกแยะสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ เช่นเด็กนักเรียนโดยส่วนใหญ่จะเลือกน้ำดื่มในการใช้หนีภัย โดยให้เหตุผลว่าน้ำมีความสำคัญต่อมนุษย์และการดำเนินชีวิตมากที่สุด เป็นต้น

โครงการโรงเรียนปลอดภัย โครงการโรงเรียนปลอดภัย โครงการโรงเรียนปลอดภัย โครงการโรงเรียนปลอดภัย

      สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ทีมงานทั้งกลุ่มลูกเหรียงและ Save the Children มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดใช้แดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จะมีองค์ความรู้และมีทักษะชีวิตด้านภัยพิบัติมากยิ่งขึ้น และสามารถตระหนักรู้ได้ว่าภัยที่จะเกิดขึ้นนั้นสามารถป้องกันได้ด้วยคนทุกๆคน

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options